Szanowni Państwo

Biorąc pod uwagę nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO), która weszła w życie z dniem 25.05.2018r

jesteśmy zobligowani do poinformowania o ważnych kwestiach, które dotyczą przetwarzanych danych osobowych w naszych systemach.

Administratorem danych osobowych jest
Łużyce Beton Sp. z o.o z siedzibą w ul. Pszczelna 9, 61-658 Poznań

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych (ABI/IOD) jest P. Janusz Wyspiański (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umów handlowych, zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do realizacji zawarcia umowy i postanowień w trakcie jej trwania.

Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy Firmy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie aktualnych przepisów prawa o ochronie danych osobowych, ustawy o działalności gospodarczej (min. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności gospodarczej, na podstawie obowiązującej litery prawa.

Spełniamy określone wymogami RODO prawa dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Spełniamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gromadzenie danych osobowych i danych niezbędnych do realizacji zadań związanych z działalnością Łużyce Beton Sp. z o.o jest warunkiem realizacji w/w zadań.

Informujemy, że gromadzone dane osobowe nie są profilowane, przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem

strony internetowej http://www.luzycebeton.pl/
jest Łużyce Beton Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Pszczelna 9, 61-658 Poznań

wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem

KRS: 0000293966, REGON: 300703117

adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

zwanym dalej „Administratorem”, będąc jednocześnie Usługodawcą.

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami

dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw,

prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD)

na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922)

oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca

2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Warszawa dn. 24.05.2018, Dz. U. 2018, poz. 1000),
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

 1. Państwa dane osobowe są również przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

 1. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,

a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,

 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami

 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:

a) udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania pojawiające się w formie maili, - podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,

b) wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych - podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym.

 1. Strona internetowa pełni funkcję informacyjną, silnik bazy danych nie zawiera żadnych mechanizmów zbierających dane o użytkowniku strony.

 1. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.

 1. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom.
  W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

 1. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

 1. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

 1. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.

 1. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.

 1. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 45 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 1. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

 1. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że wyłączne dane na Państwa temat przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie PDF zawierających historię Państwa zapytań.

Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).

 1. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować
  do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)

na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego. Obecnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przepisy krajowe, których wejście w życie jest wymuszone zmianą prawa na poziomie europejskim (RODO) określą szczegółowo, kto będzie prawnym następcą GIODO. Prawdopodobnie będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych, a nowy urząd powstanie 25 maja 2018 roku.

 1. PLIKI "COOKIES"

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 1. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 1. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

a) sesyjne

b) Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu

końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

 1. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego

komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).